โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนบางคูลัดเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันและเวลารับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

คุณสมบัติ
1. ช้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)  มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 17 พ.ค.2557-16พ.ค.2558)
2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)  มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 17 พ.ค.2556-16พ.ค.2557)
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุเข้าปีที่ 7 (เกิดวันที่ 1 ม.ค.2554 - 31ธ.ค.2554) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร และแบบกรอกข้อมูล (ขอได้ที่โรงเรียน)
2. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)ของนักเรียน   1   ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ  1   ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และ ผู้ปกครอง อย่างละ   1   ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล ของนักเรียนและบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ  1   ฉบับ
6. หนังสือรับรองที่แสดงว่าจบชั้นอนุบาล (เฉพาะ ป.1)     1   ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว ชุดนักเรียน (อนุบาล 6 ใบ ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ใบ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 859 ครั้ง