โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมาลี ปานสีสด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรัติยา แตงอ่อน
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ดินขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายวีรพันธ์ ดวงดูสัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4