โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอุไรวรรณ์ จันทร์งาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณิชาภา ม่วงศรีสุข
ครู คศ.2

นางนันท์นรินทร์ เนตรลักษณ์
ครู คศ.2

นางญาณีกานต์ ไชยโยธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพรสวรรค์ ศรีเหรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู