โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ นิลทัด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺศาสนฺตฺตโร.ดร.
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร เสือเอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทรง รื่นเสือ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร พรมแย้ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ สีเดช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกุหลาบ กลมแป้น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายละมัย อร่ามศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ สุดใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ เพ็งน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ เชิญผึ้ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวันเพ็ญ เกตุอ่ำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนทยา ปานสีสด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพัณณิตา วรรณเสวต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจี่ แตงอ่อน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพิน โภชน์พันธ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันโทปรีชา มงคลทิพย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ สุดใจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา