">
โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบางคูลัดเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันและเวลารับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

คุณสมบัติ
1. ช้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3 ปี)  มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 17 พ.ค.2557-16พ.ค.2558)
2. ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 ปี)  มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 17 พ.ค.2556-16พ.ค.2557)
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุเข้าปีที่ 7 (เกิดวันที่ 1 ม.ค.2554 - 31ธ.ค.2554) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร และแบบกรอกข้อมูล (ขอได้ที่โรงเรียน)
2. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)ของนักเรียน   1   ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ  1   ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และ ผู้ปกครอง อย่างละ   1   ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล ของนักเรียนและบิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ  1   ฉบับ
6. หนังสือรับรองที่แสดงว่าจบชั้นอนุบาล (เฉพาะ ป.1)     1   ฉบับ
7. รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว ชุดนักเรียน (อนุบาล 6 ใบ ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ใบ
โรงเรียนบางคูลัด ห้องโสต /แต่งกายชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
12 ม.ค. 61 วันเด็ก
โรงเรียนบางคูลัด งานบริหารทั่วไป
11 ม.ค. 61 ป.6 สอบ Pre O-net
โรงเรียนบางคูลัด / ชุดนักเรียน วิชาการ
28 ธ.ค. 60 ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2561
เวลา 8.30 น. พระสงฆ์ 9 รูป บิณฑบาทข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนบางคูลัด/ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ผู้ปกครองชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.1-ป.6
โรงเรียนบางคูลัด/ นักเรียนแต่งชุดนักเรียน งานวิชาการ