โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ปฐมวัย

นางนวลนภา โพธิ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวมัลลิกา สายหยุด
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอนิศรา ยงปัชชา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวแก้วตา แสงสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเปมิกา อาจด่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวสิริชนก เทียนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวแรมใจ ไชยมิ่งโต
พนักงานจ้างทั่วไป

นางมลลิษา โป๊ะสุวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันทนา ช่วงโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสมบัติ สีโสดา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนิตานันท์ นามแป้น
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภัทรพร ดิสกะประกาย
พนักงานจ้างทั่วไป