โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุพิน ศรีบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวันดี สุวภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐนันท์ คงษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิิสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา พงษ์ศิริรักษ์
ครูผู้ช่วย