โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2.  พัฒนาศักยภาพครู
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOAL)
          1. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับนักเรียน
          2. ความปลอดภัยของผู้เรียน
          3. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
          4. ความเหมาะสมและความเพียงพอของครู
          5. ความรู้ความสามารถของครู
          6. ส่งเสริมภาษาไทย พัฒนาภาษาอังกฤษ
          7.  จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
          8. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้เรียน
          9. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน