โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรภัสรดา ศรศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางชุติมา ชะเนติยัง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววลิันยา จันทพันธ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายสิทธิพร ยาสดุม
ผู้ช่วยครู