โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรินทร์ทิพย์ สุขชัยทิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุธิดา เคนงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววาสนา บุญนก
ครู คศ.3

นางสาวศรีสุดา สีเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจฉรา เมฆหมอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2