โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิสิทธิ์ แจ่มศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณฐมน ทรงเจริญ
ครู คศ.2

นางกฤตชญา โตระหงษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยมนา แตงอ่อน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวทิพย์วรา คล้อยตามวงศ์
ครูการศึกษาพิเศษ