โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางพัณณิตา วรรณเสวก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนี พนมสารนรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช มานิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางคูลัด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2559