">
โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางหัฐญา เทพหวัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอโนชา วงษ์เปี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร ปิดพยันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววาสนา เผือกผ่อง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอิสราภรณ์ ณ อุบล
ครูผู้ช่วย