โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ด้วยความคิดริเริ่มของนายประสาน วสุวัต นายอำเภอบางบัวทองและ     นายวิเชียร แย้มคำ ศึกษาธิการอำเภอบางบัวทอง โดยมีนายเลี่ยม แดงเกิด กำนันตำบลบางคูรัดเป็นผู้จัดหาที่ดิน  เพื่อการปลูกสร้างโรงเรียน และได้มีนายแฉ่ง - นางพร้อม กลมแป้น ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 4 ไร่   2  งาน 85 ตารางวา กับนายวัน - นางมุด แตงอ่อน ร่วมบริจาค 3 งาน 92 ตารางวา รวมเป็นที่ดินเพื่อการปลูกสร้างโรงเรียนประมาณ 6 ไร่ และได้ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อ พ.ศ.2512 การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยมีนายเลี่ยม แดงเกิด กำนันตำบลบางคูรัดและนายแฉ่ง กลมแป้น   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางคูรัด พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มีนักเรียนจำนวน 50 คน เปิดเรียนวันแรกวันที่ 3 กันยายน  2506 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบางคูรัด” ตามชื่อของตำบล และต่อมาได้ขอเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนบางคูลัด” เมื่อ พ.ศ. 2512

การเริ่มสร้างอาคารเรียน
                    การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกโดยมี นายเลี่ยม แดงเกิด กำนันตำบลบางคูรัด เป็นประธานพร้อมด้วยนายแฉ่ง กลมแป้น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันบริจาคเงิน
เพื่อสร้างอาคารเรียนโดย  1. นายแฉ่ง  กลมแป้น   บริจาคเงิน   จำนวน  1,700 บาท 2. นายซื้อ  แววหว่า    บริจาคเงิน จำนวน  1,000  บาท ประธานในชุมชนร่วมกันบริจาค คนละ 100 บาท จำนวน 21 ราย           เป็นเงิน 2,100 บาทและมีผู้ร่วมบริจาครายย่อยๆ อีกเป็นจำนวนเงิน 480 บาท  รวมเป็นเงินบริจาคครั้งนี้  5,280  บาท  จึงได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 5 เมตร          ยาว 10 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องเรียน  จำนวน  2  ห้อง การดำเนินการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยไม่มีค่าแรงและการก่อสร้าง     ได้แล้วเสร็จและมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า        “โรงเรียนบางคูรัด” ตามชื่อของตำบลบางคูรัดโดยเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2506   ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ 2 มีนักเรียน  50  คน
          ต่อมาในปี 2507 คณะกรรมการการศึกษา ครู ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ช่วยกันหาเงินบริจาค เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยมีนายสะอาด ปายะนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ในขณะนั้นได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท และมีประชาชนร่วมกันบริจาคจำนวน 11,000 บาท  เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข  จำนวน 1 หลัง  2 ห้องเรียน
          ในปี  พ.ศ.2508  ได้รับงบประมาณจำนวน  50,000 บาท  เพื่อดำเนินการต่อเติมอีก  1 ห้องเรียน ในปี  พ.ศ.2510  ได้รับงบประมาณ  เพื่อจัดทำฝาผนังและเพดาน  เป็นเงิน  56,000  บาท 
ในปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเงิน 60,000 บาท และ        เงินงบประมาณ  61,000  บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน ใช้เงินในการก่อสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้นเป็นเงิน 243,000 บาท
ในปี พ.ศ.2521 สร้างอาคารเรียน แบบ 017 ใต้ถุนสูง จำนวน 4 ห้องเรียน
เป็นเงิน 380,000 บาท
          ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมชั้นล่างเพิ่มอีก 4 ห้องเรียน 
เป็นเงิน 240,000  บาท
          ต่อมาในปี พ.ศ.2540  คณะกรรมการการศึกษาโดย นายพยุง พรมแย้ม คณะครูและผู้ปกครอง ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 จำนวน 1 หลัง 10 ห้องเรียนให้แก่โรงเรียน เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539  โดยขออนุญาตใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”    ใช้เงินเพื่อการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 2,240,000  บาท
          ในปี พ.ศ.2543  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.รย  106/43  เป็นการรื้อย้ายอาคารแบบ ป.1 ข  เดิมจำนวน 5 ห้องเรียนมาสร้างใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน  เป็นเงิน  370,500  บาท
          ในปี พ.ศ.2544  ได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน  จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน  ใช้งบประมาณจากการบริจาค  เป็นเงิน  210,420  บาท
ในปี พ.ศ.2549  สร้างอาคารเรียนแบบ อบต.บางคูรัด จำนวน 1 หลัง 15 ห้องเรียน จากเงินงบประมาณ อบต.บางคูรัด เป็นเงิน 7,902,000 บาท บาท และเงินบริจาคจากประชาชนสมทบอีก 2,098,000 บาท รวมค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครอง   สิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา”
ในปี พ.ศ.2552 ต่อเติมอาคารห้องสมุดและสำนักงานวิชาการ ใช้เงินรายได้จำนวน 100,000 บาทและเงินสมทบจากการบริจาค 200,000 บาท
ปี พ.ศ.2553  จัดซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นำโดย ท่าน พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 6,000,000 บาท และอนุมัติการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 532 อบจ.นนทบุรี ขนาด 5 ชั้น 32 ห้องเรียน เป็นเงิน 43,700,000  บาท
ปี พ.ศ.2556  ปรับปรุงหลังคาลานเอนกประสงค์ เป็นเงิน   441,330  บาท ด้วยเงินบริจาคจากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนชาวบางคูลัดและผู้มีจิตศรัทรา
ปี พ.ศ.2556  สร้างพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ทรงม้า  เป็นเงิน  90,000  บาท 
ปี พ.ศ.2557  (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2557) ปรับปรุงพื้นลานเอนกประสงค์ตามโครงการปรับปรุง      ภูมิทัศน์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2556 เป็นเงิน 899,000 บาท
ปี พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  จำนวน  2  หลัง  ได้แก่  
1) อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) 
    เป็นเงิน  10,286,500 บาท 
2)  อาคาร  คสล. สูง 5 ชั้น 32 ห้องเรียน แบบ อบจ.นนทบุรี 532c พร้อมถมทราย