โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวน้ำตาล อนันตรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางกัญญาวีร์ ดิษฐวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวเอมอร ช่วงโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปิมปภา ชมโชค
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนวลปรางค์ ศรีงาม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอานนท์ โตสิงห์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1