โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขัวญ
การเรียนดี  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำกีฬา