โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
คณะผู้บริหาร

นางพัณณิตา วรรณเสวก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนัฐราพร พิชญากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกษม ชัยเพชร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา