โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ปฐมวัย3

นางนูรมาลา สาแลแม
ผู้ช่วยครู
หัวหน้าปฐมวัย3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุพัตรา บุตรพรหม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางอุบล พรายด้วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางมนวิภา ดวงดูสัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวกาญจณา ศรีเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางอรพิน สุวรรณ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวบุญรอด แสงสี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรรุ่งทิพย์ ยิ้มงาม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบุษราภรณ์ พอศรี
พนักงานจ้างทั่วไป