">
โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่   ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางอุบล พรายด้วง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2562,21:21  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดลุ่ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัฐราพร พิชญากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,21:19  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:55  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรสวรรค์ ศรีเหรา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา เมฆหมอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวลปรางค์ ศรีงาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:54  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิมปภา ชมโชค
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:53  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร ปิดพยันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:53  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐนันท์ คงษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:52  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา สายหยุด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561,10:52  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..