โรงเรียนบางคูลัด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกะดี่  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2927-0344
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาแบบองค์รวม สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแก้วตา แสงสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,23:12  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางนวลนภา โพธิ์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,23:11  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชุดที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา บุญนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,22:00  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชุดที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา บุญนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,21:58  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา บุญนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,15:32  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบแบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา บุญนก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,15:29  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ เรื่องกีฬาเปตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายสนทยา ปานสีสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,23:18  อ่าน 852 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามรูปแบบ ACACA ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อสารเสพติด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายสนทยา ปานสีสด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,23:17  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนภาพความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา เคนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,20:52  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ชื่ออาจารย์ : นางสุธิดา เคนงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,20:52  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..